Naar boven

Acceptatie en betalingsvoorwaarden Riverty

 

Acceptatie & Betalingsvoorwaarden Riverty

 

Artikel 1 Beoordeling aanvraag
Als u verzoekt te mogen betalen via de service achteraf betalen (Riverty®) van  arvato Finance B.V. die handelt onder de naam Riverty (hierna “Riverty”)  leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via Riverty mag betalen. De winkelier en Riverty behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Riverty.
Riverty kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met Riverty®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met Riverty®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
Iedere winkelier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van Riverty indien u kiest voor betalen met Riverty®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw bedrijf;
Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
Het bankrekeningnummer van u die betaling met Riverty® aanvraagt.
Om te kunnen betalen met Riverty® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing Riverty®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Riverty op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met Riverty® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan Riverty te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice Riverty® van Riverty houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan Riverty . Dat betekent dat u na acceptatie door Riverty uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan Riverty. Riverty stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan Riverty betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan Riverty in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan Riverty te Heerenveen.
Riverty behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.
Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Riverty® in combinatie met automatische incasso machtigt u Riverty uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via Riverty® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.
Riverty is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
Riverty is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.
Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan Riverty kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het Riverty niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan Riverty eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn
Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Riverty ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging
U bent verplicht Riverty op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang Riverty geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Riverty bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van arvato Finance B.V.  h/o Riverty, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2. (Dit informatienummer kost € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

Artikel 6 Verzuim
Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt Riverty aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt Riverty aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Riverty het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en Riverty aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is Riverty gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door Riverty verzonden betalingsherinneringen en zal Riverty alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. Riverty is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat Riverty in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.


Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
Riverty respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. Riverty verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.Riverty.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

Riverty kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Riverty is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Riverty, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de dienstverlening van Riverty en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.